2019-жылдын 30-январында Элчиликте Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шариповдун “Киев дипломатичный” аттуу журналынын башкы редактору, Украинанын улуттук журналисттер союзунун мүчөсү О.Кондратенко менен жолугушуусу болуп өттү.

2019-жылдын 30-январында Элчиликте Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шариповдун “Киев дипломатичный” аттуу журналынын башкы редактору, Украинанын улуттук журналисттер союзунун мүчөсү О.Кондратенко менен жолугушуусу болуп өттү.

Журнал ар кайсы чет өлкөнүн маданияты, каада-салты, үрп-адаттары, туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу макалаларды чагылдырып, Украинада аккредиттелген дипломатиялык миссиялардын башчыларынын журналга берген маектерин жарыялайт. Журнал бир жылда 6 жолу чыгып, анын нускасы 5000 даананы түзөт.

Олександр Кондратенко 2018-жылдын № 4 журналын чогуу ала келип, анда Элчилик тарабынан Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 27-жылдыгына жана Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына арналган дипломатиялык кече өткөрүлгөндүгү тууралуу маалымат жарыялангандыгын билдирди.

Жолугушуунун учурунда Тараптар 2019-жылы кызматташуу жөнүндө маселелерди талкуулап, кызматташууну эки тараптын кызыкчылыктарынын негизинде ар тараптуу алып баруусу макулдашылды.

 

 Пресс релиз

Посольства Кыргызской Республики в Украине

от 30 января 2019 года

30 января 2019 года в Посольстве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Украине Ж.Шарипова с главным редактором журнала “Киев Дипломатичный”, членом национального союза журналистов Украины О.Кондратенко.

Журнал публикует различные статьи о культуре, быте, туристических и инвестиционных возможностях зарубежных стран, интервью глав дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. Ежегодно журнал выпускает 6 выпусков с тиражом в 5000 экземпляров.

Олександр Кондратенко презентовал № 4 выпуск журнала 2018 года в котором был материал о проведении Посольством дипломатического приема по случаю празднования 27-летия со Дня независимости Кыргызской Республики и 90-летия Ч.Айтматова.

В ходе встречи Стороны обсудили вопросы сотрудничества в 2019 году и отметили важность укрепления сотрудничества во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

Embassy of the Kyrgyz Republic in Ukraine

Press release from January 30, 2019

On January 30, 2019, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kyrgyz Republic in Ukraine Zh. Sharipov met with the chief editor of the “Kiev Diplomatic” magazine, a member of the national union of journalists of Ukraine O. Kondratenko.

The magazine publishes various articles on culture, life, tourism and investment opportunities of foreign countries, interviews of the heads of diplomatic missions accredited in Ukraine. The journal annually releases 6 issues with a circulation of 5,000 copies.

Oleksandr Kondratenko presented the No. 4 issue of the 2018 journal in which there was material on the holding by the Embassy of a diplomatic reception on the occasion of the celebration of the 27th anniversary of the Independence Day of the Kyrgyz Republic and the 90th anniversary of Ch. Aitmatov.

During the meeting, the Sides discussed issues of cooperation in 2019 and noted the importance of strengthening cooperation in all areas of mutual interest.

Фото: